Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έργο

Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε, ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 27/01/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, έχει αναλάβει την εκτέλεση του Υποέργου 2 της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5030562 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ΠΔΕ.

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ είναι Δικαιούχος Φορέας της Πράξης,  οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με με αρ. πρωτ. 3227/25-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΖ477ΛΨ-3ΥΕ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 1984/28-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΞ87ΛΨ-ΠΘΛ) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης  έχει συνολική διάρκεια 162 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητική  κατάρτιση διάρκειας 128 ωρών και πρακτική άσκηση διάρκειας 34 ωρών με case studies.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα:

 1. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 2. Σχεδιασμός γούνινων και δερμάτινων προϊόντων με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την κατάρτιση, ακολουθεί η συμμετοχή των καταρτισθέντων σε εξετάσεις πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της Πράξης, είναι:

 1. Στέλεχος υποστήριξης ψηφιακού μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού εμπορίου
 2. Σχεδιαστής γούνινων και δερμάτινων προϊόντων

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας παρέχεται σε κάθε ωφελούμενο/η του έργου και αφορά:

 • Συμβουλευτική Υποστήριξη, για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, μέσω δύο (2) Ομαδικών Συνεδριών
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου, μέσω τριών (3) Ατομικών Συνεδριών για κάθε ωφελούμενο/η της πράξης

Η Συμβουλευτική θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις

ΦΑΣΗ Α. Συμβουλευτική Υποστήριξη για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας

Κάθε ωφελούμενος/η συμμετέχει σε 2 Ομαδικές Συνεδρίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη και ως τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης.

ΦΑΣΗ Β. Συμβουλευτική Υποστήριξη, για την απόκτηση δεξιοτήτων Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της συμμετοχής τους στις εξετάσεις ή/και επανεξετάσεις (εφόσον απαιτούνται σε περίπτωση αποτυχίας ή μη συμμετοχής κατά την πρώτη εξέταση) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, και της συμμετοχής τους στις συνεδρίες συμβουλευτικής θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων (φόρο και χαρτόσημο).

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση, έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης (τουλάχιστον σε μία εξέταση) και έχουν συμμετάσχει στις 5 συνεδρίες συμβουλευτικής.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% (έως 16 ώρες) ή 20% όσοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας (έως 32 ώρες) επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης και στις συνεδρίες συμβουλευτικής, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 • Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 • Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του άνεργου/ης:

 • κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, και
 • κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα λογίζεται η 1η ημέρα κατάρτισης).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ωφελούμενοι πρέπει να τηρούν την ιδιότητα του ανέργου έως τη λήξη του  προγράμματος κατάρτισης (μέχρι και την τελευταία συνεδρία συμβουλευτικής).