Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου – Ενέργεια Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας

11/10/2023

 

Υλοποίηση της Ενέργειας Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής για το έργο «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης»

 Στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5030562, με ανάδοχο φορέα την «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» και Δικαιούχο Φορέα τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών υλοποιείται η ενέργεια Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.

Σκοπός είναι η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων με στόχο την αποτύπωση και αξιολόγηση των επιχειρηματικών τους ιδεών, την προετοιμασία τους για τη μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα, την υποστήριξή τους στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Ενέργεια Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας υλοποιείται σε δύο φάσεις:

Φάση Α: Συμβουλευτική Υποστήριξη για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.

Οι ωφελούμενοι, μέσω Ομαδικών Συνεδριών, υποστηρίζονται από σύμβουλο, για την ανάπτυξη και απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας που αφορούν:

  • Επιχειρηματική και τεχνολογική δικτύωση.
  • Δικτύωση με επιχειρήσεις, πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • Χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών διαδικτύου, ως πλατφόρμες συνεργασίας, σύνδεσης νεοσύστατων ΜΜΕ επιχειρήσεων με πελάτες και ευρύ κοινό
  • Αναζήτηση πηγών πληροφόρησης, φορέων και εργαλείων στήριξης ΜΜΕ επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα θέματα

 

Φάση Β: Συμβουλευτική Υποστήριξη για την απόκτηση δεξιοτήτων Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Οι ωφελούμενοι, θα συμμετέχουν σε 3 ατομικές συνεδρίες στο πλαίσιο των οποίων θα υποστηρίζονται από εξειδικευμένο σύμβουλο ώστε να κατανοήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες επιχειρηματικότητας και να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να μπορούν να εφαρμόσουν μόνοι τους διαδικασίες ανάπτυξης Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).