Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πιστοποίηση Καταρτιζόμενων Ωφελούμενων του Έργου

23/10/2023

 

Πιστοποίηση καταρτιζόμενων ωφελούμενων του έργου «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης»

 Η πιστοποίηση προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχει αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων γιατί αγγίζει δύο πολύ σημαντικά πεδία, την εκπαίδευση και την εργασία καθώς αποτελεί απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας του ωφελούμενου.

Στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5030562, με ανάδοχο φορέα την «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» και Δικαιούχο Φορέα τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών υλοποιείται πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π.), είναι η UCERT όπου είναι διαπιστευμένος φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/ IEC 17024. Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Τα σχήματα πιστοποίησης συνάδουν με το γνωστικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν και είναι τα κάτωθι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Στέλεχος υποστήριξης ψηφιακού μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού εμπορίου
Σχεδιασμός γούνινων και δερμάτινων προϊόντων με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων
Σχεδιαστής γούνινων και δερμάτινων προϊόντων

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).